Ako sa stať členom

V zmysle Stanov združenia môže byť členom právnická osoba, fyzická osoba alebo organizácia zriadená na základe osobitného predpisu, ktorá pozná Stanovy združenia a zaviaže sa ich plniť.

Členstvo v združení nie je ničím obmedzené a členom združenia sa môže stať ktokoľvek, kto sa stotožní s cieľmi združenia a bude mať ochotu spolupracovať a napomáhať pri plnení cieľov združenia.

Člen združenia má nasledujúce práva:

a) zúčastňovať sa na činnosti združenia,

b) voliť a byť volený do orgánov združenia,

c) predkladať podnety, návrhy a sťažnosti orgánom združenia,

d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach združenia.

Člen združenia má nasledujúce povinnosti:

a) dodržiavať Stanovy,

b) podľa svojich možností a schopností sa podieľať aktívne na plnení cieľov združenia,

c) podľa svojich možností a schopností sa podieľať na správe, ochrane a zveľaďovaní majetku združenia,

d) platiť členské príspevky, a to každoročne za podmienok stanovených Stanovami a rozhodnutím členskej schôdze združenia.

Ak máte záujem o členstvo v našom združení prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, alebo vyplňte dotazník, ktorý si môžete stiahnuť nižšie. Po zaslaní dotazníka na náš mail, získavate štatút podmienečne prijatého člena.

Plné členstvo v organizácii získvate až po schválení Vášho členstva Predsedom združenia a Dozornou radou. O prijatí za plnoprávneho člena budete okamžite informovaní.

Prihláška za člena združenia